งานบริการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม       

  รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเหลวเช่น ทินเนอร์,แอลกอฮอล์,น้ำมัน,สี, Solvent ต่างๆเป็นต้น โดยการเผาทำลายที่อุณหภูมิตั้งแต่ 800 C~1200 C   

 แบ่งการให้บริการเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ทำการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวอย่างกากของเสีย
2. ทำการรับกากของเสียจากโรงงานลูกค้า
3. การแยกประเภทและเผาทำลายกากของเสียในเตาเผา